Zarząd Morskiego Portu Kołobrzeg Sp. z o.o. – wizytówka portu

Port Kołobrzeg jest największym portem na środkowym wybrzeżu, położonym u ujścia rzeki Parsęty w województwie zachodniopomorskim. Realizowane jest tutaj wiele funkcji, zaczynając od handlowej, przez przeładunkową, rybacką, jachtową na pasażerskiej kończąc. W porcie działają dwie stocznie, Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb a swoje siedziby posiadają tutaj m. in. Urząd Celny i Straż Graniczna. Do dyspozycji naszych Kontrahentów posiadamy infrastrukturę umożliwiająca sprawną obsługę jednostek o maksymalnej długości 100 metrów, szerokości 15 metrów oraz zanurzeniu 5 metrów, dodatkowo na terenie portu znajduje się czynna bocznica kolejowa. Port stanowi istotny element systemu transportowego na szlakach transportowych prowadzących między północną a południową Europą a uwarunkowania geograficzne oraz posiadany potencjał infrastrukturalny, tworzą solidny fundament do prosperowania dla wielu gałęzi gospodarki. Portem Kołobrzeg od 20 lat administruje Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., spółka w której 100 % udziałów posiada Gmina Miasto Kołobrzeg. Kapitał zakładowy spółki wynosi 31 688 000,00 zł a roczne przychody oscylują w granicach 10 mln zł.

W kołobrzeskim porcie dynamicznie rozwija się funkcja przeładunkowa. Port Handlowy Kołobrzeg posiada pełną infrastrukturę, tj. sieci energetyczne wysokiego napięcia, punkty poboru wody, oświetlenie i bocznicę kolejową o długości torowiska wynoszącej 621 m. Łączna powierzchnia terenów składowych wynosi ok. 40 tys. m2 , powierzchnia magazynów ok. 6 tys. m2 , powierzchnia biurowa ok. 2 tys. m2 a pojemność dwóch elewatorów zbożowych ok. 6 tys. ton. Wolumen ładunków obsłużonych w 2019 roku wyniósł 253 999 ton, wśród nich najliczniejsze towary stanowiło drewno, kruszywo i pellet.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., jako podmiot zarządzający portem, realizuje wiele zadań inwestycyjnych w celu stałego polepszania oferty. Wśród największych zrealizowanych inwestycji w ostatnich latach wymienić należy:

1. Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg za kwotę      17 061 448,00 zł (realizacja rok 2014-2015, inwestycja polegała na budowie basenu rybackiego o powierzchni ok. 16400 m2 i głębokości technicznej 3,5 m, przebudowie istniejącego nabrzeża wysokiego w obrębie budowanego basenu, budowie budynków sanitarnych, budowie ciągów komunikacji kołowej i pieszej, wyposażeniu projektowanych nabrzeży w urządzenia cumownicze i postumenty do poboru mediów, budowie sieci elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, telefonicznej oraz teleinformatycznej, budowie oświetlenia terenu).

2. Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża za kwotę 6 096 190,00 zł  (realizacja rok 2014-2015, inwestycja polegała na rozbiórce i wykonaniu elementów betonowych i stalowych istniejącego nabrzeża zbożowego, montażu urządzeń cumowniczych, wymianie oświetlenia na nabrzeżach wraz z szafkami rozdzielczymi i hydrantami oraz rozjazdów kolejowych w sąsiedztwie nabrzeża).

3. Modernizacja i Rozbudowa Portu Jachtowego w Kołobrzegu za kwotę 12 816 462,87 zł (realizacja rok 2012, inwestycja polegała na wybudowaniu budynku klubowego wraz z pomieszczeniami biurowo – dydaktycznymi oraz z pełnym węzłem sanitarnym, w ramach istniejącej geometrii basenu jachtowego wykonano dodatkowy pomost pływający dł.60 m wraz z instalacjami na potrzeby podłączeń szafek zasilających jednostki pływające w prąd i wodę).

4. Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg za kwotę  2 402 785,00 zł (realizacja rok 2013, w ramach operacji został pogłębiony basen Łodziowy wraz z modernizacją nabrzeża w obrębie Basenu Łodziowego oraz modernizacja Nabrzeża Szkolnego).

5. Roboty budowlane i konserwatorskie przy Reducie Morast za kwotę 5 773 964,04 zł (realizacja rok 2018, w ramach operacji wykonano prace polegające m. in. na: odtworzenie w historycznej formie wału ziemnego, rekonstrukcja, remont i adaptacja budynku reduty, przebudowa istniejących wewnętrznych sieci doziemnych, budowa umocnienia skarpy reduty Morast, montaż pomostów pływających i odnóg cumowniczych, a także montaż niezbędnych urządzeń cumowniczych, odbojowych i postumentów do zasilania jednostek pływających w energię elektryczną oraz wodę jako wyposażenia przystani).

Ponadto Spółka zrealizowała szereg mniejszych zadań inwestycyjnych nakierowanych na ochronę środowiska, zainstalowano w całym porcie energooszczędne oświetlenie, zamontowano turbiny wiatrowe produkujące prąd na potrzeby oświetlenia, zainstalowano separatory na wszystkich nabrzeżach oraz wyposażono je w pompy do odbioru ścieków i wód zęzowych.  W ostatnich latach dokonano również wielu zakupów nowoczesnego wyposażenia w celu zapewnienia najwyższego standardu oferowanych usług, do najistotniejszych należą: żuraw stacjonarny, bramownica, stacja paliw.

Plany rozwojowe przyjęte przez Zarząd Poru Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. obejmują szereg ambitnych zadań, które uważam za istotne dla dalszego stabilnego rozwoju. Poniżej przedstawiono najistotniejsze zadania inwestycyjne, które znajdują się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Spółki:

1. Przebudowa nabrzeża Barkowskiego wraz z placem składowym. Inwestycja obejmuje modernizację placu i nabrzeża w Porcie Rybackim wraz z budową infrastruktury pod potrzeby użytkowników. W ramach planowanych prac wyremontowany zostanie oczep nabrzeża oraz nawierzchnia placu składowego. Ponadto rozprowadzone zostaną nowe instalacje pod potrzeby przyszłych użytkowników. Nabrzeże Barkowskie posiada parametry pozwalające na obsługę największych jednostek rybackich, a także większości jednostek handlowych. Plac sąsiadujący z nabrzeżem jest uniwersalny a ze względu na swoją powierzchnię może służyć do lokalizowania magazynów, sortowni i placów składowych. Szacowana wartość zadania wynosi 11 mln zł.

2. Wsparcie rozwoju platformy logistycznej wraz z rozbudową infrastruktury na terenie Portu Handlowego Kołobrzeg. Inwestycja obejmuje szereg zadań na terenie Portu Handlowego, tj. w szczególności: modernizacja sieci energetycznej i wod-kan., modernizacja infrastruktury oświetleniowo–energetycznej, modernizacja nawierzchni dróg i placów składowych, renowacja zabytkowych elewatorów zbożowych, wyburzenie biurowca w pierwszej linii od nabrzeża Zbożowego i budowa nowego biurowca przy wjeździe do portu, budowa hali składowej o powierzchni około 3 000 m2 pomiędzy elewatorami, rozbiórki i remonty budynków i budowli, modernizacja dróg kołowych i kolejowych. Szacowana wartość zadania wynosi 33 mln zł.

3. Terminal promowy wraz z zagospodarowaniem terenów wzdłuż ulicy Towarowej. Planowana przez Spółkę inwestycja polega na budowie obiektów kubaturowych. Stworzony zostanie nowoczesny i funkcjonalny zespół obiektów oferujących funkcje biurowo-logistyczne, gastronomiczne, handlowe, jak również umożliwiające bezpieczne parkowanie pojazdów na ok. 500 nowych miejscach parkingowych pod potrzeby funkcjonowania i obsługi terminala promowego. Ponad wskazane funkcje przewidywana jest również lokalizacja atrakcji turystycznej typu muzeum, galeria, sala koncertowa czy punkt widokowy, które uzupełnią ofertę miasta dla turystów. Ideą powstania określonej w koncepcji funkcji jest również zmniejszenie uciążliwości funkcji przeładunkowej, tj. stworzenie naturalnej bariery pomiędzy przeładunkową częścią Portu Kołobrzeg a uzdrowiskowo-turystyczną częścią miasta.