Cele

Na rynkach Europy Zachodniej od wielu lat zaobserwować można funkcjonowanie różnych form integracji podmiotów działających w obszarze TSL (Transport Spedycja Logistyka). Taka niejednokrotnie oddolna współpraca odbywa się z licznymi korzyściami dla jej uczestników. Firmy wymieniają się doświadczeniem, rozwijają nowe technologie, lobbują za regulacjami które wspierają i promują ekologiczne formy transportu oraz funkcjonowanie ich przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku usług logistycznych.

Wzajemna współpraca i wymiana informacji w zakresie inicjatywy Porozumienia o współpracy  Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo–Wschodniej jest swego rodzaju krajową odpowiedzią na ten ogólnoeuropejski trend oddolnej organicznej współpracy firm logistycznych.

Porozumienie otwiera przez jego uczestnikami możliwości wzajemnej wielopłaszczyznowej współpracy, możliwość angażowania się we wspólne projekty biznesowe, jak również szerokiej wymiany wiedzy i doświadczeń na dynamicznie rozwijającym się rynku TSL. Porozumienie ma być wspólnym „głosem” i partnerską współpracą wpierającą rozwój transportu intermodalnego czy logistycznych łańcuchów dostaw.

Sygnatariusze Porozumienia planują współdziałać na rzecz rozwoju kompetencji  i wdrażania w swoich przedsiębiorstwach najnowszych technik w procesach logistycznych. Zakładana jest wzajemna promocja podmiotów wśród klientów usług logistycznych krajowych  i zagranicznych.

Docelowo rozważane jest utworzenie nie bazie potencjału przedsiębiorstw uczestniczących w Porozumieniu oraz sektora transportu kolejowego, spedycji i logistyki na terenie Polski i sąsiadujących krajów, sieci logistycznej jako układu podmiotów tworzących zintegrowany system logistyczny, rozpoznawalny w całej Europie. Przyniesie to niewątpliwie  wzrost gospodarczej wartości dodanej dla jej uczestników oraz promować będzie rozwój transportu intermodalnego.

Nasze wspólne działania, już teraz, przynoszą wymierne korzyści zarówno dla uczestników Porozumienia jak i dla klientów usług logistycznych

Porozumienie ma charakter otwarty, zapraszamy do współpracy kolejnych operatorów terminali.