6 grudnia 2019 r. – Deklaracja współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk

6 grudnia 2019 roku podczas VI Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk została podpisana deklaracja o współpracy pomiędzy Porozumieniem Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej a Stowarzyszeniem Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.

Sygnatariusze deklaracji aktywnie działają na rzecz określania priorytetów wspierających rozwój infrastruktury transportowej oraz wzmacniania roli Polski jako hubu transportowego w Europie Środkowo- Wschodniej.

Celem podpisanej dzisiaj deklaracji jest współdziałanie Sygnatariuszy obydwu inicjatyw, polegające na wzajemnym wsparciu informacyjnym, organizacyjnym oraz promocyjnym dla zwiększania potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw branży TSL (transport-spedycja-logistyka) zlokalizowanych również w polskich regionach Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk” – mówi Henryk Zielaskiewicz, Dyrektor Biura Logistyki PKP S.A.

Na zdjęciu od lewej Sławomir Kopyść, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Henryk Zielaskiewicz, Dyrektor Biura Logistyki PKP S.A.
fot. MortalMorski.pl

Współpraca podmiotów działających w ramach Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk  oraz Porozumienia Operatorów Terminali wychodzi naprzeciw lepszej reprezentacji interesów polskich firm transportowych oraz jednostek samorządu terytorialnego w kontekście wielu dziedzin, a wspólnota strategicznych celów w zakresie rozwoju gospodarczego Polski, jest motorem napędzającym wspólne wysiłki na krajowym, jak i  międzynarodowym forum. Należy zwrócić szczególną uwagę na takie aspekty jak: zapewnienie regionom odpowiedniej dostępności transportowej oraz unijnego standardu infrastruktury technicznej TEN-T, potrzebę zapewnienia międzyregionalnej spójności planowania strategicznego i przestrzennego w strefie korytarza TEN-T Bałtyk – Adriatyk oraz ciągły i komplementarny rozwój infrastruktury wspierającej transport intermodalny. Szczególnie istotne jest powiązanie portów morskich z kolejową siecią transportową i dalszy rozwój potencjałów polskich terminali intermodalnych centrów logistycznych oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie budowania łańcuchów dostaw z wykorzystaniem ekologicznych form transportu.