14 -15 listopada 2019 r. LHS Zamość – robocze spotkanie przedstawicieli Porozumienia Operatorów Terminali – dołącza do naszej inicjatywy CLIP Intermodal Sp. z o. o.

Podczas zorganizowanego przez PKP LHS Sp. z o.o. roboczego spotkania przedstawicieli Porozumienia nowym członkiem naszej inicjatywy została firma CLIP Intermodal Sp. z o.o. jest to już dwudziesty podmiot angażujący się we wspólne projekty biznesowe, oferując komplementarne usługi logistyczne i wspierając rozwój klientów oraz zapewniając rozwiązania przyjazne dla środowiska naturalnego.

Podczas spotkania Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP LHS Sp. z o.o. omówił prezentację spółki przedstawiającą infrastrukturę spółki LHS, jej potencjał i planowane inwestycje rozwojowe.

Krzysztof Jaworski przedstawiciel Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury zaprezentował i omówił prezentację pt.: „Rozwój transportu towarowego, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”.

dr Stefan Jarecki Radca Ministra w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju zaprezentował i omówił prezentację pt.: „Program pomocowy dla transportu intermodalnego 2021-2027”.

Tomasz Mostowski Naczelnik w Departamencie Przygotowania Projektów i Wdrażania, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprezentował i omówił prezentację zawierającą informacje o dofinansowaniu projektów intermodalnych w perspektywie 2007-2013, 2014-2020, przedstawił doświadczenia z realizacji projektów oraz założeniach do nowej perspektywy.

Henryk Zielaskiewicz Dyrektor Biura Logistyki PKP S.A. przedstawił skierowaną do Porozumienia propozycję podpisania deklaracji współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk. Deklaracja dotyczyć ma współpracy oraz wspierania inicjatyw transportowo – logistycznych w obszarze oddziaływania korytarza TEN-T Bałtyk – Adriatyk.

Zgromadzeni zaakceptowali propozycje podpisania przedmiotowej deklaracji.  

Kolejny dzień spotkania rozpoczęła prezentacja nowego uczestnika Porozumienia – przedsiębiorstwa CLIP Intermodal Sp. z o.o. zaprezentowana przez Marcina Żurowskiego Dyrektora Terminala Intermodalnego.

Następnie podpisana została przez przedstawiciela Sekretariatu Porozumienia (PKP S.A.), Deklaracja przystąpienia CLIP Intermodal do Porozumienia, co formalnie potwierdziło fakt przystąpienia nowego podmiotu do naszej inicjatywy.

Po uroczystym podpisaniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której zgromadzeni dziennikarze mieli okazję zapoznać się z ideą Porozumienia, jego założeniach i planach działań wspierających wzajemną współpracę sygnatariuszy, 

Henryk Zielaskiewicz Dyrektor Biura Logistyki PKP S.A. zaprezentował i omówił prezentację pt.: „Propozycje wsparcia rozwoju kolejowych przewozów towarowych na lata 2020-2030” zawierającą rekomendacje zakresu rodzajowo – celowego projektów do objęcia dofinansowaniem dedykowanym rozwojowi kolejowych przewozów towarowych w multimodalnych łańcuchach dostaw.

Omówione w powyższej prezentacji zagadnienia były wstępem do dalszej części spotkania, w czasie którego odbyły się prowadzone przez przedstawicieli MIiR, MI i CUPT warsztaty tematyczne dotyczące prac nad nową perspektywą finansową .

Pani Sylwia Cieślak – Wilk Zastępca Dyrektora CUPT przedstawiła  możliwe obszary wsparcia przez programy pomocowe, w tym szczególnie dofinansowanie rozwoju transportu intermodalnego oraz usług TSL. 

Następnie uczestnicy spotkania udali się na studyjną wizytę na stację Zamość Bortatycze LHS.