24 sierpnia 2018 roku – podpisanie Aneksu nr 1 do Porozumienia o współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo – Wschodniej

24 sierpnia 2018 roku  w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyło się spotkanie członków Porozumienia o współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo – Wschodniej. Było to wyjątkowe spotkanie, ponieważ w związku z dużym zainteresowaniem do inicjatywy przystąpiło sześć nowych podmiotów :

  • PKP Cargo Connect Sp. z o.o.,
  • Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.,
  • Advanced World Transport a.s.  (Grupa PKP CARGO)
  • Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.,
  • Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.,
  • Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. jako jeden z inicjatorów upatruje w Porozumieniu szansę na realizację celów i priorytetów zawartych w Strategii Rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku, a także w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030r. w zakresie rozwoju infrastruktury transportu intermodalnego poprzez powiązanie portów morskich z kolejową siecią transportową i dalszy rozwój potencjału polskich centrów logistycznych – podkreślił Adam Meller Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – cieszy nas fakt, że Porozumienie zyskało nowych Partnerów, z którymi wspólnie zamierzamy budować konkurencyjną pozycję polskiej branży transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Duże zainteresowanie naszą wspólną inicjatywą oraz chęć udziału w niej kolejnych uczestników stanowi dobre rokowanie dla rozwoju Porozumienia. Dynamicznie rozwijający się rynek TSL potrzebuje „wspólnego głosu” i wzajemnej, partnerskiej współpracy funkcjonujących na nim podmiotów.

Zaangażowanie tak wielu podmiotów w działania na rzecz tworzenia łańcuchów logistycznych to bardzo dobry prognostyk. Integracja tej branży, a zarazem rozwój działalności logistycznej, w połączeniu z trwającymi na szeroką skalę pracami modernizacyjnymi na liniach kolejowych, wpłynie pozytywnie nie tylko na całą polską gospodarkę, ale też umocni pozycję naszego kraju za granicą jako bramy ze Wschodu do Unii Europejskiej. – dodaje  dr Mirosław Antonowicz Członek Zarządu PKP S.A.

Celem inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do utworzenia podmiotu pod nazwą „Organizacja operatorów terminali przeładunkowych i centrów logistycznych – Europy Środkowo
– Wschodniej”, co ma umożliwić współpracę w zakresie promowania potencjału tych podmiotów  wśród klientów usług logistycznych w kraju i zagranicą. Organizacja ma także integrować interesariuszy w zakresie planowania oraz realizacji projektów inwestycyjnych i biznesowych, a także wdrażania najnowszych technologii w procesach logistycznych z wykorzystaniem środków finansowych krajowych i europejskich.

Obecnie, znacząca ilość ładunków z zaplecza polskich portów w Polsce i Europie Środkowej jest przewożona koleją oraz transportem samochodowym bezpośrednio z/do portów Europy Zachodniej. Oznacza to nie tylko niższe przeładunki w polskich portach, ale również utratę wpływów budżetowych, w tym wpływów podatkowych z tytułu ceł w imporcie, które trafiają w części
do budżetów innych państw, w których ładunki przekroczyły granicę UE.

Porty morskie stanowią kluczowe ogniwa w globalnej logistyce, w związku z tym walka konkurencyjna między nimi przesunęła się na możliwości organizacji całych łańcuchów transportowych. Większość portów morskich rywalizuje o zaplecze w głębi lądu, stąd kluczowa jest jakość i cena transportu dowozowego na zaplecze. Zatem porty, które mogą zaoferować najbardziej konkurencyjne połączenia z zapleczem wygrywają walkę konkurencyjną. Aby to osiągnąć niezbędna jest zintegrowana współpraca różnych podmiotów, w tym zarządów portów, portowych terminali przeładunkowych, operatorów terminali lądowych, spedytorów i operatorów kolejowych.

Po części konferencyjnej, uczestnicy spotkania udali się na wizytę studyjną w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni. Przedstawiono ukończone oraz planowane inwestycje oraz bieżącą pracę operacyjną terminala kontenerowego wraz z bocznicą terminala intermodalnego.


Materiał video z wydarzenia przygotowany przez portal GospodarkaMorska.pl